Od 1 stycznia 2009 roku obowiązek wystawienia certyfikatu energetycznego dotyczy każdego budynku oddawanego do użytku oraz budynku, który podlega zbyciu lub najmowi. Certyfikat taki potrzebny jest także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku, ulega zmianie jego charakterystyka energetyczna. Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęstsze pytania.                                                                                                       


  1. Jak mogę się skontaktować aby złożyć zlecenie na wykonanie Świadectwa Energetycznego ?
  2. Kto może sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?
  3. Jak wygląda certyfikat energetyczny?
  4. Czym jest Świadectwo Energetyczne ?
  5. Kiedy nie potrzebujesz świadectwa energetycznego?

Jak mogę się skontaktować aby złożyć zlecenie na wykonanie Świadectwa Energetycznego ?

Proszę o kontakt telefoniczny na numer       0 601 45 86 08

lub przez pocztę e-mail:            jacekfi@poczta.onet.pl

Powrót do początku


Kto może sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ( czy też certyfikat energetyczny) może sporządzać osoba:
1) posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej;
2) po szkoleniu i zdaniu egzaminu uprawniającego do sporządzania certyfikatu przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Wykaz szkół wyższych spełniających ten warunek znajduje się na stronie internetowej ministerstwa infrastruktury;
3) po min. rocznych studiach podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków;
Osoba wydająca certyfikaty będzie się nazywała audytorem energetycznym, choć to nazwa nieco myląca, bo tak nazywa się już osoba uprawniona do sporządzania audytu energetycznego. Natomiast wymagania potrzebne do sporządzania audytu energetycznego są różne od wymagań stawianym audytorom sporządzającym certyfikat energetyczny. Dobrze więc sprawdzić czy nasz audytor to na pewno osoba upoważniona do sporządzania świadectwa.

Powrót do początku

Jak wygląda certyfikat energetyczny?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny ) sporządza się w formie:

- pisemnej, oprawione w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie;

- elektronicznej, tożsame z wersją pisemną i zapisane w wersji tylko do odczytu, uniemożliwiającej edycją;

Wyróżniamy 4 rodzaje świadectw charakterystyki energetycznej

1) budynku mieszkalnego;

2) budynku;

3) lokalu mieszkalnego;

4) części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową;

Dokumenty te różnią się nieznacznie rodzajem zamieszczanych informacji.
We wszystkich spotykamy wykres suwakowy, przedstawiający poziom zużycia energii w porównaniu z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych (możesz przeczytać na naszej stronie w zakładce 'Podstawy prawne' - 'Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r.'), lecz w świadectwie energetycznym dla budynku i oraz dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, w suwaku mamy jeszcze dwie małe strzałki z dołu (patrz fot.1). Dolne strzałki wskazują EP wg przepisów dla budynków nowych i przebudowanych, duża górna strzałka pokazuje natomiast EP dla ocenianego budynku, części budynku lub lokalu. Powinna ona być po lewej stronie, znaczy wtedy, że budynek, czy lokal jest bardziej energooszczędny niż minimum przedstawione w przepisach, gdy strzałka jest po prawej- budynek nie spełnia wymagań przepisów i jest to sygnał do zastanowienia się nad termoizolacją.
   

Przykład Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla budynku mieszkalnego Świadectwo_energetyczne_1

Przykład Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla budynku Świadectwo_energetyczne_2

Przykład Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla lokalu mieszkalnego Świadectwo_energetyczne_3

Przykład Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową Świadectwo_energetyczne_4

Powrót do początku

Czym jest świadectwo energetyczne?

Zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym od 1 stycznia 2009 r. mieszkania, domy, a także magazyny i powierzchnie biurowe, które będą sprzedawane lub wynajmowane, muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (zwane też w skrócie świadectwem energetycznym czy też paszportem, certyfikatem energetycznym, atestem lub etykietą energetyczną). Charakterystykę energetyczną określa się na podstawie obliczonego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku ocenianego. Wprowadzenie ograniczeń zużywania energii jest konieczne, gdyż zasoby naturalne, obejmujące produkty naftowe, gaz ziemny i paliwa stałe, stanowiące podstawowe źródło energii, są także źródłami emisji dwutlenku węgla. Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, stanowią większość wszystkich budynków w UE i pochłaniają ponad 40% energii jako odbiorca końcowy, wartość ta stale rośnie w wyniku rozwoju sektora, a co za tym idzie rośnie zużycie energii i emisja dwutlenku węgla.
   Stąd Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), przyjętej 4 stycznia 2003r. Dyrektywa to akt prawny UE, wydawany w przypadku potrzeby realizacji wspólnych celów, narzuca ona cele i terminy, natomiast każde państwo na swój sposób wdraża ją w życie, w Polsce przyjmowane są ustawy i przepisy wykonawcze. Dyrektywa ma być wdrożona we wszystkich krajach UE. Polski system charakterystyki energetycznej budynków ma być do niej  dostosowany. Ma to służyć promocji poprawy jakości energetycznej budynków w obrębie państw Wspólnoty, natomiast celem długoterminowy- ograniczenie zatrucia środowiska naturalnego i ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
 
   Świadectwo energetyczne ma być ważne w Polsce przez 10 lat. Należy je jednak odnowić nie tylko jeśli upłynął termin ważności, ale także gdy w wyniku przebudowy czy remontu zmieniły się parametry charakterystyki energetycznej. System świadectw nie dotyczy budynków, które nie są przewidziane do sprzedaży, wynajmu lub modernizacji i nie wprowadza żadnych nowych obciążeń finansowych dla ich właścicieli.

Cele certyfikatu:
-przyczynienie się do stałego zmniejszenia zużycia energii wykorzystywanej do ogrzania domu lub mieszkania, przy zachowaniu a nawet poprawie komfortu użytkowników;
-upowszechnienie informacji o zużyciu energii w budynku, cenach poszczególnych rozwiązań energetycznych i możliwościach podniesienia standardu oraz zmniejszenia kosztów, przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań;
- umożliwienie dokonywania w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu, gdyż cechy energetyczne decydują o koszcie eksploatacji, a także mają istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach;
- motywowanie wszystkich osób biorących udział w procesie projektowym i budowlanym oraz właściciela budynku do podejmowania świadomych rozwiązań energetycznych:
a) projektantów- do taktowania energooszczędności jako niezbędnej cechy projektowanych budynków, której zapewnienie musi być brane pod uwagę we wszystkich stadiach opracowania projektu
b) wykonawców i deweloperów - do szczególnej uwagi na jakość elementów decydują o ich energooszczędności
c) właścicieli i zarządców budynków-do stałego intensywnego działania zmierzającego do uzyskania przez budynek wysokiej klasy jakości energetycznej

Powrót do początku

Kiedy nie potrzebujesz świadectwa energetycznego?

Świadectwo energetyczne (czy też certyfikat energetyczny) nie jest potrzebne w przypadku budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2a;
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

Powrót do początku